sjfb.net
当前位置:首页 >> 设计C语言程序,用一维数组输入n个整数,将这n个整... >>

设计C语言程序,用一维数组输入n个整数,将这n个整...

给你看看C语言的三种排序方法吧,这是我们老师给总结的,你看懂后就自己在写这个程序吧! 一、冒泡法(起泡法) 算法要求:用起泡法对10个整数按升序排序。 算法分析:如果有n个数,则要进行n-1趟比较。在第1趟比较中要进行n-1次相邻元素的两两...

#include #define Pi 3.1415926 int main() { int a[11],i,x; printf("请输入10个由小到大的整数:\n"); for(i=0;i=0&&a[i]>x;i--) a[i+1]=a[i]; a[i+1]=x; printf("插入后的数组:\n"); for(i=0;i

#include int main() { int n, a[1000]; int i; printf("输入数组长度:"); scanf("%d", &n); for (i=0;i

#includevoid main(){int a[5];printf("请输入5个整数:");for(int val=0;val

#include int main(){int n,i,j,x; scanf("%d",&n); int a[n]; for(i=0;i

下面为源代码,可以自己测试(平均值结果是保留2位小数)。 #include #include int main() { int n,i,sum = 0; scanf("%d",&n); //表示输入的数的个数 int *in = (int *)malloc(sizeof(int) * n); for(i = 0;i < n;i++) { scanf("%d",in+i); } f...

这样来实现 #include void main() { int a[50]; int i=0,j=0; printf("请输入数据,中间用空格间隔,用回车结束输入:\n"); do { scanf("%d",&a[i++]); }while(getchar()!='\n'); for(j=0;j

#include void negasort(int *array,int n);//逆序存放函数 int main() { int arry[20]; int n; printf("请输入数组元素个数:"); scanf("%d",&n); printf("请输入数组元素:"); for(int i=0;i

#includevoid main(){ int a[50]; int i=0,j=0; int temp; printf("请输入数据,中间用空格间隔,用回车结束输入:\n"); do { scanf("%d",&a[i++]); }while(getchar()()!='\n'); //首尾交换 temp =a[0]; a[0] =a[i-1] a[i-1] = temp; ///输出 fo...

int n;int *a, *b;scanf("%d", &n);a = (int *)malloc(sizeof(int)*n);b = (int *)malloc(sizeof(int)*(n-1));for (int i = 0; i < n; i++)scanf("%d", &a[i]);for (int i = 1; i < n; i++) {b[i - 1] = a[i] / a[i-1];printf("%d,", b[i - 1]);...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sjfb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com