sjfb.net
当前位置:首页 >> 设计C语言程序,用一维数组输入n个整数,将这n个整... >>

设计C语言程序,用一维数组输入n个整数,将这n个整...

给你看看C语言的三种排序方法吧,这是我们老师给总结的,你看懂后就自己在写这个程序吧! 一、冒泡法(起泡法) 算法要求:用起泡法对10个整数按升序排序。 算法分析:如果有n个数,则要进行n-1趟比较。在第1趟比较中要进行n-1次相邻元素的两两...

#include int main(){int n,i,j,x; scanf("%d",&n); int a[n]; for(i=0;i

#include int main(){ int A[2048], B[2048], C[2048], D[2048]; int a, b, c, d; a = b = c = d = 0; scanf ("%d", &a); for(int i = 0; i < a; ++i){ scanf("%d", &a[i]); } for(int j = 0; j < a; ++j){ if(a[j]%3==0)B[b]=a[j], b++; else i...

下面为源代码,可以自己测试(平均值结果是保留2位小数)。 #include #include int main() { int n,i,sum = 0; scanf("%d",&n); //表示输入的数的个数 int *in = (int *)malloc(sizeof(int) * n); for(i = 0;i < n;i++) { scanf("%d",in+i); } f...

第一种方法:确定输入n的最大值 例如 define N_MAX 100; int num[N_MAX] ; 来限制用户最多输入 100个数字 第二种方法,使用指针:先得到用户输入数据的个数n 来动态分配内存 例如: n = 100 int *num = (int *) malloc(sizeof(int)*n); 第三种...

void input(int n,int *a) { int i; for(i=0;i

int main() { int a[100],i,x,n; printf("请输入整数个数"); scanf("%d",n); printf("请输入%d个整数",n); for(i=0;i

#include #include void main(){ int i,n,*p; printf("请输入一个正整数:\n"); scanf("%d",&n); p = (int *)malloc(n*sizeof(int)); printf("请输入%d个数:\n",n); for(i=0;i

#include int main() { int n, a[1000]; int i; printf("输入数组长度:"); scanf("%d", &n); for (i=0;i

#includevoid main(){ int a[50]; int i=0,j=0; int temp; printf("请输入数据,中间用空格间隔,用回车结束输入:\n"); do { scanf("%d",&a[i++]); }while(getchar()()!='\n'); //首尾交换 temp =a[0]; a[0] =a[i-1] a[i-1] = temp; ///输出 fo...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sjfb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com