sjfb.net
当前位置:首页 >> C语言 输入一个字符串 (一句英文)然后将英文里所... >>

C语言 输入一个字符串 (一句英文)然后将英文里所...

不改你的了,提供一个作参考…… //#include "stdafx.h"//vc++6.0加上这一行.#include "stdio.h"#include "ctype.h"#include "string.h"int main(void){ char text[300],tmp[20],ch; int i,j,n,ln,lx; printf("Type a text...\ntext="); ln=strlen...

不知道干嘛要弄那么复杂! //#include "stdafx.h"//vc++6.0加上这一行.#include "stdio.h"int main(void){ char sentence[1000]; int i; printf("Input a sentence...\n"); gets(sentence); for(i=0;sentence[i];i++) if(sentence[i]>='a' && se...

#includeint main(void){char str[80], y[26];int i, j, ny = 0;printf("Enter a string:");i = 0;while ((str[i] = getchar()) != '\n')i++;str[i] = '\0';for (i = 0; str[i] != '\0'; i++) {if (str[i] >= 'A'&&str[i] = ny){y[ny] = str[i];...

#include#include void main(){int c,nl,nw,nc;nl=0;//这里默认都是0;nw=0;nc=0;while((c=getchar())!='@'){ if(c=='\n') //如果是\n就把行数+1nl++; if(!isalnum(c))//如果不是单词就把单词数+1nw++; else //如果是单词 就把字符数+1 nc++;}pr...

#include int main(void){char s[81];int i,j;gets(s);for(i=0,j=0;s[i];++i){if(s[i]>='a'&&s[i]

#include void main() { int n=0; char c; while((c=getchar())!='\n') { if(c>='A'&&c

#include using namespace std; int main(){ char a[50]; cin>>a; for(int i=0;i=0&&a[i]-'Z'

英文中的元音字母只有a、e、i、o、u五个,但要考虑大小写问题。代码如下: #include "stdio.h"int main(int argc,char *argv[]){int n,i;char s[301],t;printf("Input a string...\n");scanf("%300s",s);for(n=i=0;s[i];i++) /*以下判断语句完成...

#include main() { int i; char str[50],*p,*q; q=str; gets(str); for(p=str;*p!='\0';p++) if(*p'Z') /*不是大写时复制*/ *q++=*p; *q=*p; /*复制串尾符*/ printf("%s\n",str); getchar(); }

#include #include int main(void) { char str[100], *c; printf("Input a string: "); gets(str); for (c = str; *c; c++) { if (islower(*c)) { if (*c >= 'x') *c -= 23; else *c += 3; } else if (islower(*c)) { if (*c = 'a') && (c < 'z'...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sjfb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com